607 044 733
general terms and conditions

Všeobecné smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí 1.1 „GYM“ společnost GYM Palcát, s.r.o., 9. května 2471/2, 390 02 Tábor, IČ: 06213898, CZ:06213898, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26408. 1.2 „Návštěvník“ fyzická osoba ve věku nejméně 12 let či právnická osoba, která je na základě smlouvy oprávněna k využívání nebo k jednorázovému využití služeb poskytovaných GYMem. 1.3 “Odpovědná osoba“ zaměstnanec GYMu či jiná osoba, která byla GYMem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Návštěvníka, poradenství, instruktážím či jakoukoliv jinou činností, bezprostředně souvisejícím s pobytem návštěvníka GYMu a využití služeb poskytovaných GYMem. Jedná-li dle těchto podmínek GYM rozumí se i jednání Odpovědné osoby. 1.4 “Ceník“ přehled cen (úplat za poskytnutí) služeb a zboží, se kterými se může návštěvník seznámit při vstupu do GYMu nebo na internetových stránkách GYMu (www.gympalcat.cz). Aktuální seznam a Ceník služeb a zboží je k dispozici na recepci. 1.5 “Provozní řád“ přehled práv a povinností Návštěvníka nebo jiné osoby využívajících služby v GYMu, kterým mimo jiné stanoví bližší podmínky poskytování služeb GYMu a se kterým je Návštěvník prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných GYMem. Návštěvník potvrzuje, že se všemi ustanoveními provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn. 1.6 “Bezpečnostní a jiné předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Návštěvníkem, kterými se je Návštěvník povinen řídit a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití GYMu. 1.7 “Smlouva“ písemná nebo ústní smlouva o poskytnutí členství mezi GYMem a Návštěvníkem o využití služeb v rámci GYMu. 1.8 “Smluvní strany“ GYM a Návštěvník. 1.9 „Poplatek za vystavení členské karty“ záloha za vydání čipové karty (vratná záloha) – kauce. Jednorázový poplatek za vystavení karty. 1.10 “Klubové členství“ platba za neomezený vstup do GYMu včetně využití skupinových lekcí pořádaných GYMem. 1.11 “Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky GYMu, se kterým je Návštěvník prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření Smlouvy s tím, že určují část jejího obsahu. 1.12 “GYM“ poskytuje Návštěvníkovi za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.

2. Jednorázový vstup

2.1 Při jednorázovém vstupu je pobyt v GYMu v rámci příslušného dne časově neomezen. Vstup do prostor je možný nejpozději 30 minut před koncem provozní doby. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory GYMu včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.

3. Deposit

3.1 Principem depositního systému je vklad finanční hotovosti návštěvníka na depositní kartu a jejího postupného čerpání. Depositní karta je přenosná a lze ji použít na nákup zboží a veškerých služeb GYMu. Platnost karty lze obnovit složením nového kreditu. Nabití karty depositem se řídí platným ceníkem. 3.2 Průběh čerpání depozitu si může návštěvník kdykoliv ověřit po přihlášení na stránkách www.gympalcat.cz, popřípadě na recepci u obsluhy. Návštěvníkem vložený vklad na kartu je nevratný. 3.3 Doba od posledního doplnění vkladu (tzv. dobití karty) nesmí přesáhnout lhůtu 12 měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se nevyčerpaný zůstatek vkladu stává majetkem GYMu. Návštěvník bere tímto na vědomí, že nemá nárok na žádné převádění nevyčerpaného zůstatku po uplynutí marné doby od posledního dobití. 3.4 GYM neručí za ztrátu, odcizení, zneužití či poškození karty, v případě ztráty karty lze blokaci provést na recepci nebo na telefonu GYMu. GYM nenese žádnou zodpovědnost za zneužití třetí osobou do doby blokace Návštěvníkem. Nevyčerpaný vklad ze zablokované karty bude automaticky převeden na vystavený duplikát. Minimální zůstatek kreditu musí dosahovat minimální částky, která dosahuje ceny požadovaného zboží či služby. V opačném případě Návštěvník musí kartu dobít.

4. Klubové členství

4.1 Klubovým členem GYMu se stává Návštěvník zaplacením členského příspěvku dle ceníku GYMu, který je k dispozici na recepci nebo na stránkách www.gympalcat.cz. 4.2 Ve výjimečných případech (závažná nemoc – nutno doložit neschopenkou, těhotenství) lze klubové členství pozastavit, vždy však po předchozí dohodě v době platnosti klubového členství a to minimálně na 30 dní. 4.3 Klubové členství je nepřenosné nicméně, pokud nemůže Návštěvník, déle než 30 dní navštěvovat GYM může určit svého náhradníka. Náhradník může využívat všech výhod vyplývajících z klubového členství. Období volné pro náhradníka a jeho nacionále (jméno, příjmení, telefon, email) musí člen předem nahlásit na email nebo na telefon.

5. Skupinové lekce

5.1 Skupinové lekce se uskuteční při minimálním počtu 3 dopředu nahlášených účastníků. V případě, že není dostatečný počet přihlášených na lekci, vyhrazuje si GYM právo lekci zrušit a návštěvníka informovat o této skutečnosti telefonicky nebo sms. 5.2 Deposit nebo Klubové členství umožňuje svému držitelovi rezervovat si skupinové lekce na dva týdny dopředu a využívat on-line rezervačního systému na stránkách www.gympalcat.cz 5.3 Rezervační podmínky: Rezervace místa na skupinové lekce lze provést pouze pomocí on-line rezervace na stránkách www.gympalcat.cz 5.4 Odhlášení ze skupinové lekce a podmínky storno poplatku: Odhlášení ze skupinové lekce lze provést pouze pomocí on-line rezervace na stránkách www.gympalcat.cz 5.5 Zrušení rezervace skupinové lekce pro držitele depositních karet je možné nejpozději 8 hodin před začátkem lekce. Při pozdějším zrušení (omluvení) lekce bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny za dané lekce. V případě zrušení rezervace 4 hodiny a méně před začátkem lekce nebo v případě nedostavení se na lekci   bez zrušení je účtován storno poplatek ve výši 100% z ceny dané lekce.

6. Další ustanovení

6.1 Nákupem jednorázového vstupu, členství či depositu návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či mohl seznámit s Všeobecnými smluvními podmínkami a Provozním řádem a potvrzuje, že bude dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena. 6.2 Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti i bezhotovostně na recepci, prostřednictvím depositu, členství, online platbou anebo voucherem. 6.3 Studenti jsou povinni prokázat, že studují a nedovršili věk 26 let (postačí karta ISIC s platnou validační známkou). 6.4 Návštěvník uděluje GYM souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a podmínek, neučinil-li tak v rámci Smlouvy. 6.5 Návštěvník prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a bezpečnostními předpisy a že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb GYMu, neučiní-li tak v rámci Smlouvy. 6.6 Návštěvník je povinen při využívání služeb se řídit pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci. 6.7 GYM je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinnosti ze strany Návštěvníka, zejména při uvedení nepravdivých informací, nerespektovaní Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo přizpůsobení škody na majetku GYMu, popřípadě zdraví Odpovědné osoby, dalšího Návštěvníka či třetích osob při využití služeb. 6.8 Odpovědnost GYMu za škody vzniklou Návštěvníkovi nebo jiným osobám při poskytování služeb se řídí platnými právními předpisy. GYM neodpovídá za škodu na věcech vznesených nebo odložených v prostorách GYMu. 6.9 Návštěvníkovi nevznikají jakékoliv nároky vůči GYMu z důvodu přiměřených omezení provozu GYMu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce).

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Práva a povinnosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů. 7.2 GYM se zavazuje k nakládání s veškerými osobními údaji tak, jak jsou chráněny zákonem č. 101/2000 SB., o ochraně osobních údajů. Návštěvník poskytuje provozovateli výslovný souhlas s jejich zpracováním. 7.3 Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným od 27.10.2017